WIDZESANKJE

Foar moaie dreamen

 

 

 

WIDZESANKJE

De nacht is al begûn
De stjerren wize de wei
Doch do no mar dyn eagjes ticht
Dreamelân wachtet op dy

 

Ibeltje